15.3 C
Bratislava

Taká to je odmena za členstvo vo volebnej komisii

Odmenu vypláca obec na účet. Za výkon funkcie v okresnej a okrskovej volebnej komisii je stanovená odmena. Člen komisie má nárok na odmenu v sume 62,20 eura, predseda komisie v sume 80,86 eura. Zapisovateľ komisie získa odmenu v sume 77,75 eura.

Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní, ktoré sa uskutoční najneskôr do 8. septembra, určí zo všetkých členov svojho predsedu a podpredsedu žrebom. Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie.

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Členstvo vo volebnej komisii vzniká delegovaním člena do volebnej komisie (doručením oznámenia o delegovaní starostovi obce, resp. prednostovi okresného úradu). Zložením zákonom predpísaného sľubu sa člen volebnej komisie ujíma svojej funkcie.

Výška odmeny člena okrskovej volebnej komisie pre voľby, ktoré sa budú konať 30. septembra 2023

Z dosiahnutej výšky priemernej mzdy v národnom hospodárstve za prvý štvrťrok 2023 (1 327 eur) zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky je stanovená odmena za výkon funkcie nasledovne:

  • člen okresnej volebnej komisie a člen okrskovej volebnej komisie v sume 62,20 eur,
  • predseda okresnej volebnej komisie a predseda okrskovej volebnej komisie v sume 80,86 eur a
  • zapisovateľ okresnej volebnej komisie a zapisovateľ okrskovej volebnej komisie v sume 77,75 eur za deň konania volieb.

Členovia volebných komisií neplatia z odmeny za prácu v komisii odvody. Odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie nie je príjmom zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h) zákona o dani z príjmov.

Výdavky spojené s voľbami sú vyčíslené na sumu 16 835 505 eur. Z toho výdavky Ministerstva vnútra SR predstavujú 13 686 875 eur a výdavky Štatistického úradu SR 3 148 630 eur.

Finančné prostriedky určené pre ministerstvo vnútra budú použité na náhradu mzdy a odmeny členom a zapisovateľom okresných a okrskových volebných komisií.

Náhradník vo volebnej komisii

Členstvo vo volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania volieb; to sa netýka náhradníka.

Náhradník nastúpi len v prípade, ak zanikne členstvo delegovanému členovi volebnej komisie jeho odvolaním alebo vzdaním sa.

Dôležité informácie a lehoty

Parlamentné voľby 2023 - odmena
Parlamentné voľby 2023 – odmena / Zdroj: relife.sk

Prehľad počtu utvorených volebných okrskov.

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu.

Okrsková aj okresná volebná komisia musí mať najmenej 5 členov, v prípade, že sa jej počet členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva starosta obce, respektíve prednosta. Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok pre voľbu poštou musí mať najmenej 9 členov. Ak sa jej počet zníži a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Každá okrsková a okresná volebná komisia má okrem toho tiež zapisovateľa.

Lehoty

Ministerstvo vnútra bude do 9. augusta prijímať žiadosti o voľbu poštou zo zahraničia. Do 10. augusta utvorí osobitné volebné okrsky pre hlasovanie poštou. Do 11. augusta  rezort vnútra zverejní na webovom sídle hlasovacie lístky pre voľbu poštou. Najneskôr do 21. augusta zašle materiály na hlasovanie do cudziny voličom, ktorí požiadali o voľbu poštou. Ministerstvo vnútra  doručí okresným úradom hlasovacie lístky a obálky do 5. septembra.

Okresné úrady zverejnia do 31. júla na úradnej tabuli a na webovom sídle elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie. Zvolajú a uskutočnia prvé zasadnutie okresnej volebnej komisie do 8. septembra. Zabezpečia doručenie hlasovacích lístkov obciam do 10. septembra a doručenie obálok a materiálov na vybavenie volebných miestností obciam do 22. septembra.

Obce a mestá vytvoria volebné okrsky a určia volebné miestnosti do 27. júna. Do 31. júla zverejnia na úradnej tabuli a na webovom sídle, ak ho majú zriadené, e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie. Prvé zasadnutie okrskovej volebnej komisie zvolajú a uskutočnia do 8. septembra.

Hlasovacie preukazy začnú obce vydávať od 16. augusta. Do 5. septembra doručia do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb. Rovnako aj zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách. Po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou obce zverejnia zápisnicu okrskovej volebnej komisie na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli, ak webové sídlo obec nemá zriadené.

Ideš do volebnej komisie?

„Člen volebnej komisie je povinný zachovávať pri výkone funkcie nestrannosť a nepôsobiť v prospech alebo neprospech kandidujúcich subjektov. Tomu má prispôsobiť aj svoje oblečenie a konanie.“. (Uznesenie štátnej komisie č. 10/4/4 zo 4. 2. 2016).

Je neprípustné, aby členovia okrskovej volebnej komisie svojím správaním alebo svojím odevom pôsobili vo volebnej miestnosti na voličov v prospech alebo neprospech kandidujúcich politických strán, koalícií a kandidátov.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR / Kurátor: Peter Miškus

 

4.8/5 - (20 hodnotení)
- Reklama -

Ak si našiel/a v článku chybu alebo máš pripomienky, daj nám prosím vedieť na media@relife.sk

Najčítanejšie

Najčítanejšie