13.2 C
Bratislava

Odmena za členstvo vo volebnej komisii

Odmenu vypláca obec na účet alebo v hotovosti. Za výkon funkcie v okresnej a okrskovej volebnej komisii je stanovená odmena. Člen komisie má nárok na odmenu v sume 69 eura, predseda komisie v sume 89,70 eura. Zapisovateľ komisie získa odmenu v sume 86,25 eura.

Nárok na stravné je podľa času dokedy budete členom komisie:
5-12 hod. – 7,30 €,
12-18 hod. – 10,90 €,
nad 18 hod. – 16,40 €.

Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní, ktoré sa uskutoční najneskôr do 29. februára, určí zo všetkých členov svojho predsedu a podpredsedu žrebom. Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie.

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Členstvo vo volebnej komisii vzniká delegovaním člena do volebnej komisie (doručením oznámenia o delegovaní starostovi obce, resp. prednostovi okresného úradu). Zložením zákonom predpísaného sľubu sa člen volebnej komisie ujíma svojej funkcie.

Výška odmeny člena okrskovej volebnej komisie pre voľby, ktoré sa budú konať 23. marca 2024 a druhé kolo

Z dosiahnutej výšky priemernej mzdy v národnom hospodárstve za tretí štvrťrok 2023 (1 403 eur) zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky je stanovená odmena pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 23. marca 2024 za výkon funkcie nasledovne:

  • člen okresnej volebnej komisie a člen okrskovej volebnej komisie v sume 69 eur,
  • predseda okresnej volebnej komisie a predseda okrskovej volebnej komisie v sume 89,70 eur a
  • zapisovateľ okresnej volebnej komisie a zapisovateľ okrskovej volebnej komisie v sume 86,25 eur  

II. kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa bude konať 6. apríla 2024 bude stanovená po zverejnení priemernej mzdy v národnom hospodárstve za štvrtý štvrťrok 2023.

Členovia volebných komisií neplatia z odmeny za prácu v komisii odvody. Odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie nie je príjmom zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h) zákona o dani z príjmov.

Náhradník vo volebnej komisii

Členstvo vo volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania volieb; to sa netýka náhradníka.

Náhradník nastúpi len v prípade, ak zanikne členstvo delegovanému členovi volebnej komisie jeho odvolaním alebo vzdaním sa.

Dôležité informácie a lehoty

Parlamentné voľby 2023 - odmena
Parlamentné voľby 2023 – odmena / Zdroj: relife.sk

Prehľad počtu utvorených volebných okrskov.

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu.

Okrsková aj okresná volebná komisia musí mať najmenej 5 členov, v prípade, že sa jej počet členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva starosta obce, respektíve prednosta. Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok pre voľbu poštou musí mať najmenej 9 členov. Ak sa jej počet zníži a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Každá okrsková a okresná volebná komisia má okrem toho tiež zapisovateľa.

Lehoty

Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu  23. 03. 2024  od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu  06. 04. 2024  od 7:00 do 22:00 h.

Ideš do volebnej komisie?

„Člen volebnej komisie je povinný zachovávať pri výkone funkcie nestrannosť a nepôsobiť v prospech alebo neprospech kandidujúcich subjektov. Tomu má prispôsobiť aj svoje oblečenie a konanie.“. (Uznesenie štátnej komisie č. 10/4/4 zo 4. 2. 2016).

Je neprípustné, aby členovia okrskovej volebnej komisie svojím správaním alebo svojím odevom pôsobili vo volebnej miestnosti na voličov v prospech alebo neprospech kandidujúcich politických strán, koalícií a kandidátov.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR / Kurátor: Peter Miškus

 

4.8/5 - (23 hodnotení)
- Reklama -

Ak si našiel/a v článku chybu alebo máš pripomienky, daj nám prosím vedieť na media@relife.sk

Najčítanejšie

ReklamaZľavy na wellness pobyty

Súvisiace články