16.5 C
Bratislava

Finančná gramotnosť žiakov sa môže zlepšiť

- Reklama -

Finančná gramotnosť nie je len o peniazoch a nie je to absolútny stav. Ukončením vzdelávania v škole by toto vzdelávanie skončiť nemalo. Je potrebné ho rozvíjať po celý náš život a bez ohľadu na našu aktuálnu finančnú situáciu.

Za podpriemernými výsledkami žiakov v oblasti finančnej gramotnosti je aj nedostatok záujmu zo strany dospelých.

Vzdelávací program Viac ako peniaze od organizácie JA Slovensko ponúka školám efektívny spôsob ako pomôcť žiakom túto úroveň zvýšiť. Výsledky testovania žiakov zapojených do tohto programu hovoria, že sa ich finančná gramotnosť po absolvovaní programu zvýšila o 61 %.

Výsledky PISA testovania

Prečo začať s finančnou gramotnosťou už na základných školách, a prečo dosahujú naši žiaci podpriemerné výsledky v testovaní? Slovenská republika sa doposiaľ zapojila do troch cyklov PISA testovania pre oblasť finančnej gramotnosti.

V roku 2012 sme dosiahli výkon na úrovni 470 bodov (priemer krajín OECD bol 500), v roku 2015 to bolo 445 bodov (OECD priemer bol 489) a v roku 2018 sme dosiahli výkon na úrovni 481 bodov (OECD priemer bol 505). Vo všetkých troch cykloch testovania tak slovenskí žiaci dosiahli podpriemernú úroveň z oblasti finančnej gramotnosti.

PISA meranie nám dokáže dať pomerne presný pohľad na nedostatky, ktoré sa k týmto výsledkom viažu. Správa PISA 2018 uvádza, že 21,2% 15-ročných slovenských žiakov
je zaradených do rizikovej skupiny. Ide o žiakov, ktorí v oblasti finančnej gramotnosti nedosiahli ani základnú vedomostnú úroveň. Naopak, iba 7,2% žiakov sa zaradilo do tzv. top skupiny, teda dosiahli najvyššiu úroveň.

Treba však povedať, že oproti testovaciemu cyklu z roku 2015, je riziková skupina nižšia o 13,5%. Výrazne sa však nezvýšil počet žiakov v top skupine. Oproti roku 2015 ide iba o 0,9% nárast v tejto skupine.

Zaujímavé je aj zistenie, že slovenskí žiaci získavajú informácie o finančných záležitostiach prevažne od rodičov (92,6%) a z internetu (78,8%). Od učiteľov tieto informácie získava len necelých 60% testovaných žiakov. Žiaci, ktorí uviedli, že tieto informácie získavajú od učiteľov, dosiahli v testovaní nižšie skóre (480 bodov) ako žiaci, ktorí v dotazníku uviedli,
že ich od učiteľov nezískavajú (493 bodov).

V správe sa tiež uvádza, a v tomto prípade nejde o veľké prekvapenie, že žiaci, ktorí rozumejú odbornej terminológii a jej významu dosiahli vyššie skóre ako žiaci, ktorí o týchto pojmoch nikdy nepočuli alebo o nich počuli, ale nepoznajú ich význam.

Jedným zo spôsobov, ako zlepšiť finančnú gramotnosť žiakov, môže byť aj vyšší záujem rodičov o diskusiu na tieto témy so svojimi deťmi. Rovnako potrebné je aj odborné vzdelávanie učiteľov, aby vedeli, mali prostriedky, čas a možnosť zabezpečiť kvalitné vzdelávanie žiakov pre oblasť finančnej gramotnosti.

Aktuálny stav na školách

V roku 2008 bol vypracovaný Národný štandard finančnej gramotnosti (ďalej NŠFG).
Ako sa priamo v dokumente uvádza „NŠFG popisuje minimálne požiadavky na finančné, ekonomické a právne vzdelávanie žiakov prostredníctvom osvojených kompetencií. Kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti sa postupne zameriavajú od najnižšej úrovne až do momentu absolvovania strednej školy.“

Jeho špecifikum spočíva aj v tom, že ide o jediný národný štandard pre niektorú z gramotností. Školy majú aktuálne povinnosť zapracovať jednotlivé témy do svojho školského vzdelávacieho programu, čo by malo zaručiť, že si každý žiak po ukončení daného stupňa vzdelávania (základná aj stredná škola) osvojí minimálne požiadavky úrovne vedomostí, ktoré NŠFG stanovuje.

Mnohé školy sa snažia popasovať s témou finančná gramotnosť najlepšie ako vedia a vzdelávajú žiakov pomocou rôznych dostupných materiálov. Je pravdou, že od vzniku NŠFG v roku 2008, sa dostupnosť materiálov, ktoré sa finančnej  gramotnosti na školách venujú, niekoľkonásobne zvýšila. Úroveň žiakov sa však podľa medzinárodného testovania výrazne nezlepšila. Mnohé z existujúcich pracovných zošitov, spoločenských hier, interaktívnych portálov, či kníh sa venujú len určitej oblasti, či téme z finančnej gramotnosti.

Opomínajú pritom vzdelávanie učiteľov, ich prípravu a ďalší rozvoj ich vedomostí. Najčastejšie sa tieto aktivity zaoberajú témami rozpočet, či sporenie spojené s ekológiou alebo bežný účet ako najpoužívanejší bankový produkt. Ide však len o malú časť, ktorej sa finančná gramotnosť dotýka. Patria sem aj o čosi náročnejšie témy rizika, investovania, ochrany spotrebiteľa, korupcie, poistenia, dôchodku a ďalšie.

V neposlednom rade je potrebné venovať pozornosť aj hodnotám a postojom, ktoré významnou mierou ovplyvňujú naše finančné správanie. Práve jednotlivé témy a čiastkové informácie tvoria jednotný celok, teda súbor znalostí a vedomostí, ktoré zahŕňa finančná gramotnosť.

Vzdelávací program Viac ako peniaze je určený pre základné aj stredné školy.

Finančná gramotnosť je nepochybne prierezová téma a je ju tak možné realizovať aj v rámci medzipredmetových vzťahov, t.j. v rôznych predmetoch s prepojením na už získané poznatky a vedomosti. Dôležité je však uvedomiť si, že tak, ako je nutné zvyšovať úroveň finančnej gramotnosti žiakov, je potrebné sa venovať aj vzdelávaniu učiteľov, ktorí ich ju učia.

Vzdelávanie žiakov aj učiteľov

Od roku 2012 ponúka vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko (JA Slovensko) školám, učiteľom a žiakom vzdelávací program Viac ako peniaze, ktorý je prvým komplexným vzdelávacím programom vytvoreným v súlade s NŠFG na Slovensku. Je  určený na zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti žiakov na druhom stupni základných škôl a na stredných školách.

V roku 2015 začala organizácia ponúkať aj vzdelávací program Ja a peniaze, určený pre prvý stupeň základných škôl. Téme finančná gramotnosť sa JA Slovensko pritom venuje už od svojho založenia – v roku 1992. Prostredníctvom praktických vzdelávacích programov Aplikovaná ekonómia a Etika v podnikaní, či aktuálne najmladšieho programu Zručnosti pre úspech rozvíja u stredoškolákov čiastkové témy z oblasti finančnej gramotnosti.

Vzdelávací program Viac ako peniaze sa zameriava aj na vzdelávanie učiteľa a jeho prípravu na vzdelávanie žiakov. Učiteľ má k dispozícii metodickú príručku, súbor viac ako 300 rôznych aktivít, možnosť zúčastniť sa vzdelávacích seminárov s odborníkmi a pre žiakov online učebnicu s databázou testových a otvorených otázok a úloh.

Ako sa realizuje vzdelávací program Viac ako peniaze?

Program prostredníctvom praktických príkladov z praxe a jednoduchou formou vysvetľuje žiakom základné pojmy z oblasti finančnej gramotnosti a ich súvislosti. Vedie ich tak k efektívnemu hospodáreniu a finančnému plánovaniu svojej budúcnosti.

Od jeho vzniku prebieha v programe pravidelné testovanie žiakov na začiatku a na konci školského roka. Jeho cieľom je zistiť ich počiatočnú úroveň vedomostí z oblasti finančnej gramotnosti a porovnať jej progres na konci školského roka.

Čo ukázalo testovanie

Testovanie v školskom roku 2019/2020 ukázalo, že počet úspešných žiakov základných škôl v testovaní na začiatku školského roka bol iba 7%. Na strednej škole to bolo 16 %. Pri testovaní na konci školského roka sa percento úspešnosti zvýšilo u oboch skupín. Na základnej škole to bolo na 67% a na strednej na 78%. Test sa považuje za úspešný pri dosiahnutí hranice 75 %.

Finančná gramotnosť sa zvýšila o 61 %

Podľa vyjadrenia učiteľov, na základe spätných väzieb zo školského roku 2019/2020, títo oceňujú, že program disponuje komplexnou učebnicou, metodickou príručkou pre učiteľa a rozsiahlou databázou aktivít, pričom tempo štúdia môžu vďaka flexibilite programu a online učebnici určovať sami.

Za 8 rokov existencie programu sa doň zapojilo viac ako 500 učiteľov a 40 tisíc žiakov základných a stredných škôl na Slovensku.

„Pri tvorbe programu sme mysleli predovšetkým na to, aby sme učiteľovi uľahčili prácu a poskytli mu dostatok materiálov a podkladov pre oblasť finančnej gramotnosti.  Jeho úlohou pritom nie je zo žiakov vychovať bankárov, finančných maklérov či poradcov, ale jednoduchou a prijateľnou formou im vysvetliť možno aj náročnejšie pojmy z oblasti finančnej gramotnosti a lepšie ich tak pripraviť na život. Darí sa nám to aj vďaka spätnej väzbe od učiteľov, množstvu praktických aktivít a spolupráci s odborníkmi.“  povedal Peter Kalčevský, programový riaditeľ JA Slovensko.

Vzdelávací program Viac ako peniaze je určený pre základné aj stredné školy. Žiaci získavajú prehľad z oblasti finančnej gramotnosti a vďaka zážitkovému vzdelávaniu sa naučia finančne plánovať svoju budúcnosť.

Viac o programe nájdete na www.viacakopeniaze.sk.

Zdroj: JA Slovensko, n.o. Kurátor: Petrém
4.9/5 - (15 hodnotení)
- Reklama -

Ak si našiel/a v článku chybu alebo máš pripomienky, daj nám prosím vedieť na media@relife.sk

Najčítanejšie

- Reklama -

Súvisiace články