14.8 C
Bratislava

Aké sú pokuty za lietanie s dronom?

- Reklama -

Aktualizované 2019: Prečítaj si, ako je to s pokutami na Slovensku a aká je právna úprava dronov.

Dron si na Slovensku môže zaobstarať takmer každý, lietať s ním ale nie je možné všade. Zakázane je lietať v okolí letísk, jadrových elektrární či zastavaných miest. Lietaním bezpilotným lietadlom môžeš ohroziť a narušeniť vzdušný priestor. Napríklad nad Pražským hradom v Čechách dôjde k narušeniu vzdušného priestoru v jednotkách prípadov ročne, obvykle ide o zahraničných turistov. Čo ale v prípade, že si chceš zhotovovať na Slovensku zábery (foto/video) z výšky?

Predstav si situáciu, že si vlastník drona bez registrácie drona na dopravnom úrade a tvojím úmyslom je nakrúcanie videa a zhotovenie fotografii. Zároveň nemáš vykonané skúšky, ktoré sú potrebné pri vykonávaní leteckých prác.

Ako je to s pokutami na Slovensku a aká je právna úprava dronov?

Podľa zákona č. 143/1998 Z.z. („letecký zákon“) a Rozhodnutia č. 1/2015 je právny stav nasledovný:

  1. letecké práce možno vykonávať len na základe povolenia vydaného Dopravným úradom. Dopravný úrad v povolení určí rozsah a podmienky na vykonávanie leteckých prác;
  2. lietadlá spôsobilé lietať bez pilota môžu vykonávať lety vo vzdušnom priestore len za podmienok ktoré prihliadajú na bezpečnosť letu a ktoré určí rozhodnutím Dopravný úrad;
  3. držiteľom platného povolenia na lietanie s lietadlom spôsobilým lietať bez pilota vydaného Dopravným úradom musí byť osoba, ktorá ovláda diaľkovo riadené lietadlo pri vykonávaní leteckých prác;
  4. diaľkovo riadeným lietadlom pri vykonávaní leteckých prác možno vykonať let vo vzdušnom priestore ak je zapísané v evidencií lietať bez pilota;
  5. letecké práce sú za odplatu vykonávané činnosti v poľnohospodárstve, na reklamu, na fotografovanie, na prieskum a podobne.

Z toho vyplýva, že evidencia lietadla na Dopravnom úrade a vydanie Povolenia na lietanie lietadla spôsobilého lietať bez pilota sú predpoklady k vydaniu povolenia na vykonávanie leteckých prác, ak nie sú vydané, nemôže byť vydané ani povolenie na vykonávanie leteckých prác.  Jedná sa v takom prípade o správny delikt neoprávneného výkonu leteckých prác podľa §51, ods. 2, písm. b) leteckého zákona, za ktorý je možné právnickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 33 190,- € alebo fizickej osobe do výšky 330,- €

Poplatky za evidenciu lietadla spôsobilého lietať bez pilota v súčasnosti nie sú žiadne, taktiež ani za vykonanie teoretických skúšok pre pilota takého lietadla sa poplatok neplatí. Spoplatnené je však vydanie povolenia na vykonávanie leteckých prác (letecké snímkovanie) podľa zákona  č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch vo výške 600€ za prvé vydanie, uviedla Mgr. Eva Oravcová hovorkyňa Dopravného úradu, Letisko M.R.Štefánika. Pokuty za lietanie v Narodnom parku sú vo výške 66€.

Je pokuta pre fyzickú osobu nepodnikateľa rovnaká?

Povolenie na vykonávanie leteckých prác má charakter koncesie na vykonávanie určitej podnikateľskej činnosti (leteckých prác), v prípade vykonávania leteckých prác – t.j. letov za úplatu fyzickou osobou, ktorá nie je podnikateľom, sa jedná o delikt neoprávneného podnikania, ktorý upravujú (vrátane sankcií) iné právne predpisy ako zákon o civilnom letectve, t.j. najmä živnostenský zákon a trestný zákon.

Čo v prípade, ak lietaš s dronom, vyhotovuješ záznam a neposkytuješ ho ďalej za odplatu ale zverejníš svoju tvorbu na verejne dostupnom *úložisku?

Pri posudzovaní správneho deliktu neoprávneného výkonu leteckých prác Dopravný úrad skúma, či bola za letecké snímkovanie poskytnutá protihodnota – teda aj v takomto prípade môže dôjsť k spáchaniu tohto deliktu napríklad, ak autorovi videa bude za zverejnenie videa patriť nejaká forma odmeny (napríklad aj odmeny za reklamu na youtube.com).

V každom prípade ale v takomto prípade dôjde k spáchaniu priestupku na úseku ochrany utajovaných skutočností podľa § 78, ods. 2, písm. e) zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších právnych predpisov a to bez ohľadu na poskytnutie alebo neposkytnutie protihodnoty za letecké snímky. Uviedla Mgr. Eva Oravcová s Dopravného úradu.

Na prejednanie tohto priestupku je príslušný Národný bezpečnostný úrad.

Pokiaľ zhotovené materiály uchováš pre vlastnú potrebu, a nebudeš ich zverejňovať, žiadne úrady o tom informovať nemusíš.

Čo všetko musíš absolvovať na získanie povolenia?

Všetky teoretické skúšky na dopravnom úrade. Pripraviť sa na ne a úspešne ich absolvovať môže trvať aj niekoľko mesiacov. Potom musíš zaregistrovať drón a čakajú ťa praktické skúšky. A to nie je všetko. Musíš vypracovať leteckú prevádzkovú príručku. Odporúčané je aj, mať na tento druh prác poistenie za škody, ktoré môžeš spôsobiť.

Čo musíš mať pri sebe ak lietaš s dronom komerčne?

Osoba, ktorá ovláda diaľkovo riadené lietadlo alebo model lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou 20 kg a väčšou, je povinná mať bezprostredne pred vzletom, počas letu a bezprostredne po pristátí pri sebe tieto doklady a dokumentáciu:

a) osvedčenie o evidencii diaľkovo riadeného lietadla alebo modelu lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou 20 kg a väčšou,
b) palubný denník alebo doklad, ktorý ho nahrádza,
c) povolenie na zriadenie a prevádzkovanie spojových a rádionavigačných zariadení, ak sú na palube,
d) doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou diaľkovo riadeného lietadla alebo modelu lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou 20 kg a väčšou,
e) povolenie na lietanie vydané Dopravným úradom,
f) preukaz odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení, ak sa vyžaduje,
g) povolenie na vykonávanie leteckých prác a prevádzkovú príručku, ak sa vyžadujú.

Aktualizácia 19.7.2019

Používanie dronov na letecké práce a súkromné účely nie je podmienené bezpečnostnou previerkou.

Vzhľadom na nesprávne informácie, ktoré boli sprostredkované verejnosti ohľadom podmienok používania dronov na súkromné účely a chybnej interpretácie pojmu letecké snímkovanie, vydáva Národný bezpečnostný úrad stanovisko pre objasnenie situácie a legislatívnych predpisov.

Podmienky na vykonávanie leteckého snímkovania, ktorým je na účely zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností výlučne letecké meračské snímkovanie a letecký diaľkový prieskum Zeme vymedzuje zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

Tieto geodetické a kartografické činnosti vykonáva podľa ustanovenia zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ktoré túto činnosť môže delegovať aj na podnikateľa, ktorý je držiteľom platného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti, a to na základe zmluvy.

Vykonávanie leteckých prác v zmysle zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) nie je od 1. apríla 2018 na účely zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností definované ako letecké snímkovanie. Letecké práce sú v zmysle leteckého zákona za odplatu vykonávané letecké činnosti v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve, stavebníctve, zdravotníctve, na reklamu, na fotografovanie, na prieskum, ako vyhliadkové lety a podobne. Realizácia takýchto leteckých prác nie je viazaná na splnenie podmienky byť držiteľom platného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností, a tým pádom nie je na mieste aplikovať ustanovenia týkajúce sa leteckého snímkovania ani na súkromné používanie dronov. Štátnu správu v tejto oblasti vykonáva Dopravný úrad Slovenskej republiky. Uviedol Národný bezpečnostný úrad SR.

Piloti dronov sa musia riadiť predpismi Dopravného úradu

S dronom do výšky 300m

S dronom sa môžeš legálne pohybovať výhradne v pásme G, ktoré siaha do výšky 300 m nad zemský povrch. Pretože si pri lietaní s dronom účastníkom letovej prevádzky bez pilotného preukazu a nijako o ňom neinformuješ riadenie letovej prevádzky. Do 150 m sa o vzdušný priestor deliš len s ostatnými dronmi a pilotmi modelov lietadiel, vyššie, až do 300 m limitu, potom už môžeš stretnúť aj menšie lietadlá.

Rušičky drónov

Zaujimavosťou je, že na Slovensku ti nikto dron zostreliť nesmie, a to ani na súkromnom pozemku. Drony je možné vyrušiť aj špeciálnym vysielačom – rušičkou dronov. Tá sa dá zakúpiť, alebo aj vyrobiť. Ich používanie je ale nelegálne. Veľa dronov používa na komunikáciu s ovládacími prvkami sieť WiFi, ktorú takéto zariadenia úplne zahltia. Takéto rušenie je ale ilegálne, rovnako ako rušenie ďalších sietí vrátane GSM. Zakazuje to zákon č. 127/2005 Zb. v § 100.

„Siete a zariadenia sa zriaďujú a prevádzkujú tak, aby sa predchádzalo škodlivému rušeniu“

„Prevádzkovať možno len také elektrické alebo elektronické zariadenie, ktorého úroveň rušenia vznikajúceho pri prevádzke neprekračuje úroveň, nad ktorou iné zariadenie nemôže fungovať v súlade s jeho určením, a ktoré je skonštruované tak, aby malo primeranú vlastnú odolnosť proti elektromagnetickému rušeniu, ktorá mu umožní byť v prevádzke v súlade s jeho určením“

ŠPZ pre dróny

Ich cieľom je podľa EÚ zavedenie bezpečnostných opatrení pre drony, ktorých počet každým dňom rastie. Aktuálne je už schválený nový návrh Európskeho parlamentu, ktorý by mal platiť v celej EÚ od roku 2021. Na rozdiel od súčasných pravidiel, po uvedení novej legislatívy budú musieť byť registrované prakticky všetky drony, okrem tých najmenších modelov, aj so svojimi pilotmi, nech sú to amatéri, alebo profesionáli. Na registráciu bude potrebné splniť online test a viditeľne dron vybaviť pridelenou poznávacou značkou.

Najdôležitejšou zmenou v nariadení bude zavedenie povinnej registrácie všetkých prevádzkovateľov dronov s dopadovou kinetickou energiou väčšou ako 80 J. Táto hodnota je spojená s množstvom kinetickej energie potrebnej na vážne zranenie človeka. Drony, ktoré ju sú schopné pri dopade vyvinúť, sú potenciálne nebezpečné a budú musieť byť registrované.

Na Slovensku môžeš lietať s dronom len na dohľad

 

Legislatíva (Dopravný úrad SR)

Lietanie bez pilota

 
Registrovanie drona v Číne

Pre pocit istoty, že nedostaneš pokutu to stojí za to. V číne je povinnosť registrácie dróna povinná od júla 2017. Registráciu urobíš na https://uas.caac.gov.cn/login. Stránka na overenie totožnosti majiteľa je žiaľ iba v čínštine. S Google Chrome a funkciou prekladov to zvládneš. Pri vytváraní účtu potrebuješ zadať meno a číslo pasu, ako aj adresu v Číne. Stačí adresa hotela. Potom sériové číslo dronu a vybrať konkrétny model. Registrácia ti nezaberie viac ako 5 minút.

Ako legálne lietať s Dronom v Čechách?

Verím, že sme ti pomohli sa zorientovať v problematiké, a ak máš záujem o viac informácii, napíš nám.

*rozumej na YouTube, Vimeo, Cloud …)

 

- Reklama -

Ak si našiel/a v článku chybu alebo máš pripomienky, daj nám prosím vedieť na media@relife.sk

Najčítanejšie

- Reklama -

Súvisiace články