28.4 C
Bratislava

Ako lietať s dronom na komerčné účely

- Reklama -

Ako profesionálny používateľ drona (bezpilotného lietadla) musíš vedieť, že používanie drona v spojení s obchodnou činnosťou je povolené v mnohých európskych krajinách, no za veľmi prísnych podmienok. Vo väčšine krajín budeš pred začatím akejkoľvek prevádzky potrebovať rôzne povolenia/licencie od úradu pre letectvo. U nás od dopravného úradu. Okrem toho môže dôležitú úlohu zohrávať aj ochrana súkromia a osobných údajov a musíš dodržiavať súvisiace európske a národné pravidlá.

Preto je tvojou zodpovednosťou informovať sa o miestnych pravidlách, na ktoré sa budú vzťahovať tvoje činnosti s dronom.

Najdôležitejšie pravidlá, o ktorých by si ako profesionálny používateľ mal vedieť

 • Veľký počet úradov pre letectvo zostavilo nové právne predpisy v oblasti leteckej bezpečnosti, ktorými sa upravuje používanie dronov v ich vnútroštátnom vzdušnom priestore. Ako profesionálny prevádzkovateľ drona máš zákonnú povinnosť dodržiavať príslušné miestné pravidlá v oblasti bezpečnosti a prevádzky. A to tak, aby si nenarúšal leteckú bezpečnosť, neohrozoval osoby alebo nespôsoboval škody na majetku.
 • V Európe má každý občan základné právo na súkromie a ochranu svojich osobných údajov. Ako profesionálny prevádzkovateľ musíš vždy rešpektovať tieto práva a prísne dodržiavať platné právne predpisy v oblasti ochrany súkromia a osobných údajov.
 • V prípade nehody si zodpovedný za drona (bezpilotné lietadlo) (pilot, majiteľ, prevádzkovateľ atď.) uhradiť škodu, ktorú spôsobíš. Preto sa v európskom leteckom práve požaduje, aby boli profesionálni prevádzkovatelia dronov poistení. Ako profesionálny prevádzkovateľ by si mal poznať platné požiadavky týkajúce sa poistenia a zodpovednosti a uistiť sa, že na tvoj let máš vhodné poistenie.

Ochrana osobných údajov pre profesionálnych používateľov

Súkromie a ochrana osobných údajov sú v Európe uznávané ako základné ľudské práva. Európske a vnútroštátne právne predpisy nás chránia pred vonkajšími narušeniami, ktoré sa považujú za nezákonné. Vrátane tých, ktoré vyplývajú z používania dronov.

Ako profesionálny prevádzkovateľ drona alebo zákazník služieb poskytovaných pomocou drona musíš vedieť, že požiadavky na ochranu osobných údajov sa môžu na teba vzťahovať, aj keď úmyselne nezhromažďuješ osobné údaje.

Aplikácie dronov predstavujú vysokú pravdepodobnosť neúmyselného zberu a/alebo spracúvania osobných údajov. Pred tým, ako začneš vykonávať konkrétne činnosti, musíš dôkladne posúdiť túto pravdepodobnosť. Akákoľvek činnosť drona, ktorá zahŕňa zber osobných údajov, musí byť v súlade so zákonnými povinnosťami a obmedzeniami.

Zber, ukladanie a akýkoľvek iný druh spracovania osobných údajov je v Európe pokrytý osobitným právom. V smernici EÚ o ochrane údajov a vnútroštátnych predpisoch o ochrane údajov (ktoré sa čoskoro nahradia všeobecným nariadením o ochrane údajov) sa stanovujú rôzne požiadavky na zber, spracovanie a ukladanie osobných údajov.

 • Čo sú osobné údaje? Pojem „osobné údaje“ je veľmi široká koncepcia, ktorá zahŕňa akýkoľvek typ informácií týkajúcich sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby. Akékoľvek použitie drona zachytávajúceho snímky, ktorými sa určí osoba, preto spadá do rozsahu pôsobnosti právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov. To isté sa však uplatňuje aj v prípade, ak dron (bezpilotné lietadlo) zbiera akýkoľvek typ údajov (napríklad miesto, priečelia domov, telefónne číslo, poznávacia značka vozidla, infračervená snímka atď.), ktoré je možné dať do súvisu s osobou.
 • Aké zásady treba zvážiť pri zbere osobných údajov? V pravidlách týkajúcich sa ochrany údajov sa stanovuje niekoľko hlavných zásad, ktoré by si mal dodržiavať. Napríklad zásada súhlasu (osoby musia súhlasiť so zberom ich údajov) a právo prístupu (osoby si ponechávajú kontrolu nad informáciami, ktoré sú zhromažďované). Takisto by si mal zvážiť minimalizovanie zozbieraných osobných údajov.

Každá osoba, ktorej údaje boli zhromaždené nezákonne, môže brániť svoje práva na vnútroštátnych súdoch alebo môže podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov vo svojej krajine.

Bezpečnosť pre profesionálnych používateľov

Väčšina národných úradov pre letectvo v Európe zaviedla letecké bezpečnostné pravidlá, ktorými sa upravuje používanie dronov vo vzdušnom priestore. Tieto pravidlá sa zaviedli s cieľom zaistiť, aby prevádzkou dronov nevznikalo nebezpečenstvo pre ľudí alebo majetok, alebo pre ostatných používateľov vzdušného priestoru (lietadlá, vetrone, vrtuľníky atď.)

Pred vzlietnutím by si sa mal vždy informovať o miestnych letových pravidlách, ktoré sa budú vzťahovať na tvoj let, a dodržiavať určité základné bezpečnostné pravidlá. viac v článku Čo potrebuješ vedieť ak chceš lietať s drónom

Tieto pravidlá sa v jednotlivých krajinách líšia, bežne však zahŕňajú:

 • Obmedzenia týkajúce sa lietania. Národný úrad pre letectvo stanovil podrobné pravidlá. Vychádzajú z prevádzkovej komplexnosti tvojho letu a hmotnosti tvojho lietadla. Krajiny vo väčšine prípadov nariaďujú maximálnu letovú výšku a vyžadujú osobitné povolenie na lety ponad obývané oblasti alebo lety bez vizuálneho kontaktu (BVLOS).
 • Povinnosti týkajúce sa odbornej prípravy pilotov s cieľom zaistiť, či majú potenciálni prevádzkovatelia všetky potrebné zručnosti a základné chápanie pravidiel leteckej bezpečnosti. V mnohých krajinách sa od budúceho prevádzkovateľa bude požadovať absolvovanie písomnej skúšky a letový test.
 • Povinnosť bezpilotného lietadla mať osvedčenie o letovej spôsobilosti, ktorým sa potvrdzuje jeho bezpečnosť na let.
 • Povinnosť zaregistrovať vaše bezpilotné lietadlo na príslušnom úrade.

Ak sa chceš dozvedieť viac o pravidlách bezpečnosti a prevádzky bezpilotných lietadiel a o tom, ako požiadať o vystavenie potrebných povolení. Pozri si časť so zdrojmi na tomto webe. V prípade ďalších pochybností o právnom aspekte tvojej prevádzky sa obráť na národný úrad pre letectvo resp. dopravný úrad.

V každom prípade si treba uvedomiť, že nedodržanie súladu s miestnymi zákonmi môže viesť k značným finančným pokutám a/alebo môže mať právne dôsledky.

Poistenie a zodpovednosť profesionálnych používateľov

V Európe musia profesionálni prevádzkovatelia lietajúci ponad územie členského štátu EÚ zabezpečiť súlad s nariadením (ES) 785/2004 o požiadavkách na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel. V článku 4 sa uvádza, že „prevádzkovatelia lietadiel musia byť poistení v súlade s týmto nariadením vzhľadom na zodpovednosť osobitne pre letectvo vo vzťahu k  tretím stranám.“

Hlavným cieľom nariadenia je zaistiť, aby mali obete nehody prístup k náležitému odškodneniu, a preto sa v ňom stanovuje minimálna úroveň požiadaviek na poistenie.

Napriek vzrušujúcim vyhliadkam, ktoré ponúka táto nová technológia, by mali mať všetci používatelia na pamäti, že bezpilotné lietadlá sú lietadlá, ktoré môžu spôsobiť značnú škodu. Nedávne incidenty a nehody z reálneho života:

 • poškodenie majetku, napríklad bezpilotné lietadlá, ktoré narazili do áut alebo sa na ne zrútili
 • situácie, ktoré takmer viedli k nehodám, napríklad bezpilotné lietadlo s kamerou sa zrútilo len niekoľko centimetrov od lyžiara Marcela Hirschera (YouTube)

V takom prípade vaša poisťovacia spoločnosť môže odškodniť obeť do určitej výšky, a to za predpokladu, že ste dodržali podmienky vašej poistnej zmluvy.

V nariadení (ES) 785/2004 sa takisto vymedzuje minimálna úroveň poistného krytia na nehodu, v závislosti od maximálnej vzletovej hmotnosti bezpilotného lietadla. Minimálna suma zodpovedá jednému miliónu eur na nehodu.

Všetci profesionálni prevádzkovatelia bezpilotných lietadiel by mali byť poistení voči škodám spôsobeným treťou stranou v hodnote najmenej 1 000 000 EUR.

Slovenská legislatíva dronov

Kurátor. relife.sk

5/5 - (7 hodnotení)
- Reklama -

Ak si našiel/a v článku chybu alebo máš pripomienky, daj nám prosím vedieť na media@relife.sk

Najčítanejšie

- Reklama -

Súvisiace články