22.8 C
Bratislava

Lietanie s dronom. Čo potrebuješ vedieť ak chceš lietať

- Reklama -

Ak budeš drona (UAV – bezpilotné lietadlo) prevádzkovať ako MODEL lietadla, tzn. bez obchodného zámeru, len na športové, súťažné alebo rekreačné účely, je potrebné dodržať tieto podmienky pre vykonávanie letov.

pouzivanie drona na Slovensku
Zdroj fotky: kickstarter.com
 1. Prevádzkovateľ akéhokoľvek lietadla spôsobilého lietať bez pilota:
  • je zodpovedný za stav drona a jeho letovú spôsobilosť,
  • je zodpovedný za prípravu a vykonanie letu,
  • sa musí pred vykonaním letu oboznámiť s aktuálnym využitím vzdušného priestoru.
 2.  S  dronom je zakázané lietať:
  • do vzdialenosti presahujúcej vizuálny kontakt operátora s dronom alebo do vzdialenosti väčšej ako 1 000m, podľa toho čo je menej (ďalej len „vizuálny kontakt“),
  • vo vzdialenosti menšej ako 50m od akejkoľvek osoby, budovy, lode alebo vozidla s výnimkou zariadenia a osoby zabezpečujúcej vzlet a pristátie,
  • bez povolenia v riadenom vzdušnom priestore a vo vyčlenených priestoroch vrátane zón citlivých na hluk z prevádzky lietadiel (napr. chránené územia),
  • v blízkosti verejných aj neverejných letísk všeobecného letectva (tzv. športové letiská) vrátane heliportov vo vzdialenosti menšej ako 5 500m od vzťažného bodu (ATZ zóna) bez povolenia a koordinácie s prevádzkovateľom letiska alebo správcom plochy.
 3. Výška letu drona, resp. rozsah výšok priestoru činnosti UAV sa vyjadrujú v stopách (ft) alebo v metroch (m). Druh použitej meracej jednotky je súčasťou každého číselného vyjadrenia výšky.
 4. Pre účely koordinácie sa využíva svetový koordinovaný čas – UTC.
 5. Let s dronom sa musí vykonať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť iných lietadiel, osôb a majetku na zemi a aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z bezpilotných lietadiel. Let s dronom sa musí vykonať vo vzdialenosti väčšej 1 500m od husto zastavaných miest alebo zhromaždení ľudí na voľnom priestranstve, ak je bezpilotné lietadlo poháňané spaľovacím motorom a jeho maximálna vzletová hmotnosť je väčšia ako 7 kg.
 6. Dron nemôže byť použité na leteckú prepravu osôb, batožiny, nákladu alebo poštových zásielok.
 7. Zhadzovanie predmetov z bezpilotného lietadla počas jeho letu je zakázané.
 8. Vykonanie letu bezpilotným lietadlom v noci je zakázané.
 9. Počas letu musia byť rozsvietené zábleskové svetlá dronu (ak sú súčasťou vybavenia).
 10. Lety s dronom možno vykonávať za podmienok VMC v neriadenom vzdušnom priestore „G“ od zeme do výšky 400ft / 120m nad povrchom zeme tak, aby operátor drona mal nepretržitý vizuálny kontakt s dronom.
 11. Lety s dronom s maximálnou vzletovou hmotnosťou nie väčšou ako 0,91 kg, možno vykonať v riadenom okrsku letiska (CTR):
  •  v horizontálnej vzdialenosti nie menšej ako 2 NM (3,7 km) od referenčného bodu letiska (ARP),
  • vo výške nie väčšej ako 30m / 100ft nad úrovňou zeme,
  • bez letového povolenia, obojstranného rádiového spojenia a vybavenia lietadla spôsobilého lietať bez pilota odpovedačom sekundárneho radaru.
 12. Lety s dronom možno vykonávať tak, aby boli rešpektované (tzn. nelietať nad) husto zastavané oblasti, zhromaždiska osôb, priestory alebo ochranná pásma (napr. vodné zdroje, komunikácie).

V konaní s Dopravným úradom je rozhodujúcim kritériom maximálna vzletová hmotnosť drona.

Ak je táto hmotnosť väčšia ako 20 kg:

 • Dron podlieha evidencii na Dopravnom úrade,
 • Dron podlieha požiadavke na poistenie (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004),
 • osoba, ktorá drona ovláda, musí mať vydané rozhodnutie o určení podmienok bezpečnej prevádzky pre drony ( § 7 leteckého zákona),
 • osoba, ktorá drona ovláda, musí byť držiteľom príslušného osvedčenia odbornej spôsobilosti.Podmienkou na získanie tohto osvedčenia je úspešné absolvovanie teoretických a praktických skúšok na Dopravnom úrade.

[fusion_youtube id=“_s8AlyEI2p4″ alignment=““ width=“960″ height=“560″ autoplay=“false“ api_params=““ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ css_id=““][/fusion_youtube]

Letecké fotografie a letecké práce

Letecké práce možeš vykonávať len na základe povolenia vydaného Dopravným úradom. Dopravný úrad v povolení určí rozsah a podmienky na vykonávanie leteckých prác.

Vydaniu povolenia na vykonávanie leteckých prác a vydaniu rozhodnutia o určení podmienok pre dron (UAV) musí predchádzať:

 •  zaevidovanie UAV na Dopravnom úrade,
 •  zaškolenie osoby, ktorá bude dron ovládať (pilot/operátor),
 •  teoretické a praktické preskúšanie pilota/operátora na Dopravnom úrade,
 •  vypracovanie prevádzkovej príručky.

Poplatok za vydanie povolenia na vykonávanie leteckých prác je podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch  600,- EUR/rok (položka 91 m), evidencia zatiaľ nie je spoplatnená.

Do doby vydania povolenia na vykonávanie leteckých prác môže žiadateľ evidované UAV prevádzkovať iba ako model lietadla podľa podmienok určených rozhodnutím Dopravného úradu.

Riadiť (ovládať) UAV pri vykonávaní leteckých prác môže osoba, ktorá je držiteľom povolenia na lietanie lietadla spôsobilého lietať bez pilota vydaného Dopravným úradom. Podmienkou na jeho získanie je úspešné absolvovanie teoretických a praktických skúšok na Dopravnom úrade.

Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie leteckých prác s lietadlom spôsobilým lietať bez pilota

Filetype iconF353 – Žiadosť o vydanie PVLP pre UAV

Žiadosť o predĺženie povolenia na vykonávanie leteckých prác s lietadlom spôsobilým lietať bez pilota

Filetype iconF354 – Žiadosť o predĺženie PVLP pre UAV

Žiadosť o zmenu povolenia na vykonávanie leteckých prác s lietadlom spôsobilým lietať bez pilota

Filetype iconF352 – Žiadosť o zmenu PVLP pre UAV

Vykonanie teoretických skúšok

Ak je osoba, ktorá bude ovládať lietadlo spôsobilé lietať bez pilota, držiteľom preukazu spôsobilosti pre pilota akejkoľvek kategórie lietadiel vydaného príslušným úradom, Dopravný úrad vykonanie teoretickej skúšky nepožaduje.
Ak osoba, ktorá bude ovládať lietadlo spôsobilé lietať bez pilota, požiadavky uvedené vyššie nespĺňa, je potrebné:

Poplatok za skúšku neplatíš!

Na teoretickú skúšku je možné vzdelávať sa formou samoštúdia. Odporúčame študijné materiály dostupné v českom jazyku:

Učebnice pilota, vydavateľstvo Svět křídel.

Kocourek, Řešátko – DRONY – Praktická příručka pro majitele dronú DJI; 2017; vydavateľstvo Agentura Rubico, s.r.o., Česká republika, ISBN: 978-80-7346-228-4

Karas – 222 tipú a trikú pro drony; 2017; vydavateľstvo Computer Press Brno, Česká republika; ISBN: 978-80-251-4874-7

Hohenlohe – DRONY; 2016; vydavateľstvo Alpress Frýdek-Místek, Česká republika; ISBN: 978-80-7543-234-6

Karas, Tichý – Drony; 2016; vydavateľstvo Computer Press Brno, Česká republika, ISBN: 978-80-251-4860-4

Filetype iconOkruhy otázok na skúšku

Miesto a forma vykonania teoretickej skúšky

Teoretická skúška sa vykonáva na Dopravnom úrade vo vopred stanovených termínoch a časoch. PC test sa vykonáva v slovenskom jazyku, pozostáva zo 100 otázok a čas pre test je 90 minút. Na otázky sa odpovedá formou viacnásobnej možnosti výberu odpovedí. Pri každej otázke sú na výber uvedené tri odpovede, z ktorých je iba jedna správna.

Skúška z teoretických vedomostí pozostáva z nasledujúcich predmetov:

 • letecké právo a postupy riadenia letovej prevádzky,
 • všeobecné vedomosti o lietadle,
 • letové výkony lietadla a plánovanie letov,
 • meteorológia,
 • prevádzkové postupy,
 • základy letu,
 • komunikácia.

Hodnotenie teoretickej skúšky

Žiadateľovi je priznané hodnotenie prospel, ak vo všetkých požadovaných predmetoch získal minimálne 75%. V prípade, ak žiadateľ nie je úspešný z jedného alebo viacerých predmetov, je hodnotený ako neprospel. Z predmetov, z ktorých bol hodnotený ako neprospel,je potrebné opakovať teoretickú skúšku. Termín ďalšieho pokusu je možný po doručení záväznej prihlášky (F182-B) v nasledujúcich zverejnených termínoch teoretických skúšok.

V prípade, ak žiadateľ vykonávajúci teoretickú skúšku UAV, nie je úspešný z jedného predmetu zo všetkých požadovaných predmetov štyrikrát za sebou alebo vyčerpal všetkých šesť sedení v priebehu 18 mesiacov od prvého pokusu zložiť skúšku, zamestnanec OLLP ho hodnotí ako NEPROSPEL.

V prípade, ak žiadateľ vykonávajúci teoretickú skúšku UAV nie je úspešný (bol hodnotený NEPROSPEL) tzn. vyčerpal všetky možnosti uvedené vyššie, musí celú skúšku opakovať. Zamestnanec OLLP odporučí žiadateľovi, aby vykonal teoretický výcvik vo výcvikovom zariadení a až po ukončení výcviku opätovne predložil žiadosť o vykonanie teoretickej skúšky.

OLLP po ukončení teoretickej skúšky vystaví „Potvrdenie o skúškach pre osobu, ktorá ovláda lietadlo spôsobilé lietať bez pilota“ (F176-B), ktoré dostane žiadateľ do času dokončenia praktickej skúšky.

Na vydanie „povolenia na lietanie lietadla spôsobilého lietať bez pilota“ je potrebné:

 • doručiť žiadosť F081-B ,
 • doručiť originál potvrdenia o skúškach pre osobu, ktorá ovláda lietadlo spôsobilé lietať bez pilota s vypísanou a potvrdenou časťou 2 „Praktická skúška“ (F176-B),
 • doručiť originál žiadosti o praktickú skúšku a správy z praktickej skúšky pre pilota UAV (F166-B).

Poplatok za vydanie povolenia neplatíš!

O vydaní „povolenie na lietanie lietadla bez pilota“  bude žiadateľ informovaný telefonicky alebo e-mailom podľa údajov uvedených v žiadosti.

Prevzatie povolenia:

 • osobne v sídle Dopravného úradu počas stránkových hodín alebo po dohode (02/ 48 777 558),
 • na základe splnomocnenia v sídle Dopravného úradu počas stránkových hodín alebo po dohode (02/ 48 777 558),
 • povolenie môže byť zaslané poštou na adresu uvedenú v žiadosti.

Vykonanie praktických skúšok

Praktickú skúšku  vykonáte po úspešnom vykonaní teoretickej skúšky, pod dozorom, podľa pokynov a na mieste určenom inšpektorom Dopravného úradu s lietadlom (UAV) evidovaným na Dopravnom úrade. Na praktickú skúšku je potrebné priniesť doklad o evidencií lietadla a v prípade, že nie ste vlastníkom lietadla, tiež doklad preukazujúci užívacie právo k lietadlu (zmluva o pôžičke/prenájme alebo iná zmluva uzavretá medzi Vami a vlastníkom lietadla, z ktorej vyplýva že ste oprávnený lietadlo používať). Za vykonanie letu počas praktickej skúšky zodpovedá žiadateľ.

Náklady Dopravného úradu spojené s vykonaním praktickej skúšky uhrádza žiadateľ.

UAV = Bezpilotné lietadlo napríklad drón

Zdroj: Dopravný úrad SR, Relife

Detailné informácie, hlavné princípy a dokumenty (v anglickom jazyku) nájdeš na tejto stránke.

Slovenská legislatíva dronov

[fusion_blog layout=“medium“ blog_grid_columns=““ blog_grid_column_spacing=““ blog_masonry_grid_ratio=““ blog_masonry_width_double=““ equal_heights=“no“ number_posts=“2″ offset=“0″ pull_by=“tag“ cat_slug=““ exclude_cats=““ tag_slug=“dron“ exclude_tags=““ orderby=“date“ order=“DESC“ thumbnail=“yes“ title=“yes“ title_link=“yes“ content_alignment=““ excerpt=“yes“ excerpt_length=“10″ strip_html=“yes“ meta_all=“no“ meta_author=“yes“ meta_categories=“yes“ meta_comments=“yes“ meta_date=“yes“ meta_link=“yes“ meta_tags=“yes“ scrolling=“pagination“ grid_box_color=““ grid_element_color=““ grid_separator_style_type=““ grid_separator_color=““ padding_top=““ padding_right=““ padding_bottom=““ padding_left=““ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ id=““][/fusion_blog]

- Reklama -

Ak si našiel/a v článku chybu alebo máš pripomienky, daj nám prosím vedieť na media@relife.sk

Najčítanejšie

- Reklama -

Súvisiace články