13.9 C
Bratislava

Odmena za členstvo vo volebnej komisii

- Reklama -

Odmenu vypláca obec na účet alebo v hotovosti. Za výkon funkcie v okresnej a okrskovej volebnej komisii je stanovená odmena. Pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia 8. júna 2024 má člen komisie nárok na odmenu v sume 77,16 eur, predseda komisie v sume 100,31 eur. Zapisovateľ komisie získa odmenu v sume 96,45 eur za deň konania volieb.

Výška odmeny je stanovená podľa priemernej mzdy v národnom hospodárstve za štvrtý štvrťrok 2023.

Volebná komisia si na svojom zasadaní, určí zo všetkých členov svojho predsedu a podpredsedu žrebom. Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie.

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Členstvo vo volebnej komisii vzniká delegovaním člena do volebnej komisie (doručením oznámenia o delegovaní starostovi obce, resp. prednostovi okresného úradu). Zložením zákonom predpísaného sľubu sa člen volebnej komisie ujíma svojej funkcie.

Výška odmeny člena okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 8. júna 2024.

  • člen okresnej volebnej komisie a člen okrskovej volebnej komisie v sume 77,16 eur,
  • predseda okresnej volebnej komisie a predseda okrskovej volebnej komisie v sume 100,31 eur a
  • zapisovateľ okresnej volebnej komisie a zapisovateľ okrskovej volebnej komisie v sume 96,45 eur  

Členovia volebných komisií neplatia z odmeny za prácu v komisii odvody. Odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie nie je príjmom zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h) zákona o dani z príjmov.

Náhradník vo volebnej komisii

Členstvo vo volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania volieb; to sa netýka náhradníka.

Náhradník nastúpi len v prípade, ak zanikne členstvo delegovanému členovi volebnej komisie jeho odvolaním alebo vzdaním sa.

Eurovoľby 2024: dôležité informácie

Zloženie Európskeho parlamentu
Zloženie Európskeho parlamentu / Zdroj: electionseuropeennes.eu

Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Všetko, čo potrebuješ vedieť. Politické strany musia získať aspoň 5 % hlasov, aby mohli byť ich zástupcovia zvolení do Európskeho parlamentu.

Volič môže použiť maximálne dva preferenčné hlasy na hlasovacom lístku. Kandidáti, ktorí dostanú väčšinu preferenčných hlasov sa môžu dostať pred kandidátov, ktorí sú na zozname vyššie. Zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách.

Aké sú pravidlá volieb?

Ak chcete hlasovať, budete sa možno musieť zaregistrovať. V každých voľbách môžete hlasovať len raz. Hlasovať môžete, ak ste občanom EÚ. Občanom EÚ ste, ak ste štátnym príslušníkom niektorej z krajín EÚ. Na voľbách sa môžete zúčastniť v krajine EÚ, ktorej ste občanom. Ak žijete v inej krajine EÚ, môžete voliť tam. Kandidovať vo voľbách môžete len v jednej krajine EÚ. Môže to byť krajina EÚ, ktorej ste občanom. Ak žijete v inej krajine EÚ, môžete kandidovať tam.

Ako voliť v Eurovoľbách?

Podľa právnych predpisov EÚ musia všetky krajiny používať hlasovací systém, ktorý zabezpečí pomerné zastúpenie. To znamená, že počet zvolených členov každej strany závisí od podielu volebných hlasov, ktoré strany získali. Slovensko používa preferenčné hlasovanie, ktoré dáva voličom možnosť uviesť svoje preferencie v rámci hlasovacieho lístka strany, ktorú volia. Volič môže použiť maximálne dva preferenčné hlasy na hlasovacom lístku. Kandidáti, ktorí dostanú väčšinu preferenčných hlasov sa môžu dostať pred kandidátov, ktorí sú na zozname vyššie.

Ideš do volebnej komisie?

„Člen volebnej komisie je povinný zachovávať pri výkone funkcie nestrannosť a nepôsobiť v prospech alebo neprospech kandidujúcich subjektov. Tomu má prispôsobiť aj svoje oblečenie a konanie.“. (Uznesenie štátnej komisie č. 10/4/4 zo 4. 2. 2016).

Je neprípustné, aby členovia okrskovej volebnej komisie svojím správaním alebo svojím odevom pôsobili vo volebnej miestnosti na voličov v prospech alebo neprospech kandidujúcich politických strán, koalícií a kandidátov.

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu.

Okrsková aj okresná volebná komisia musí mať najmenej 5 členov, v prípade, že sa jej počet členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva starosta obce, respektíve prednosta. Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok pre voľbu poštou musí mať najmenej 9 členov. Ak sa jej počet zníži a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Každá okrsková a okresná volebná komisia má okrem toho tiež zapisovateľa.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, electionseuropeennes.eu / Kurátor: Peter Miškus

 

4.8/5 - (26 hodnotení)
- Reklama -

Ak si našiel/a v článku chybu alebo máš pripomienky, daj nám prosím vedieť na media@relife.sk

Najčítanejšie

- Reklama -

Súvisiace články